โรงงานของเรา

08-11-2019


นี่คือภาพโรงงานขนาดใหญ่ของ share ที่ผลิตสินค้าส่งออกทั่วโลก ทั้งญี่ปุ่น และแถบยุโรปมานานกว่า 30 ปี งานคนไทยไปไกลทั่วโลก